Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bytové družstvo Jak bydlet doma, IČ 07733968
se sídlem Průmyslová 1306/7, Hostivař, 102 00 Praha 10 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou tel. +420 770 152 600 , e-mail: info@jakbydletdoma.cz
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,
fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této
fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zákonný důvod zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen
„Plnění smlouvy“),
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen
„Oprávněný zájem“),
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména
pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve
spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen
„Souhlas“).
2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22
GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

III. Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů
Osobní údaje, kterými jsou e-mailová adresa, jméno a příjmení (popř. obchodní firma), telefonní
číslo a IP adresa, bude Správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat za účely:
• zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení Správce,
• odpověď na poptávku,
• běžná analýza návštěvnosti.

IV. Doba uchovávání údajů
1. Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15
let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Cookies
1. Jsou-li v bodě III. mezi osobními údaji uvedeny soubory cookies, platí pro jejich zpracování
následující pravidla.
• Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve
svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas s jejich zpracováním.
• Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých
souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování souborů cookies může mít
negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby.
2. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování
webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu
webových stránek.

VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.
18 GDPR,
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo
email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů
v listinné podobě, zejména …
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů
zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto
podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2021.